Kuru Boşalma ve Meni Gelmemesi

135
126986

Cinsel ilişki veya mastürbasyon sonrası yaşanan boşalma, meninin vücut dışarısına atılması ile karakterize bir durumdur. Normalde erkeklerde cinsel uyarılma sonrasında önce ereksiyon oluşur.

Ereksiyonu takiben cinsel uyarının devam etmesi durumunda meniyi oluşturan sıvılar yavaş yavaş posterior üretra adı verilen prostatın içindeki bölüme dolar.

Bu sıvıların bir kısmını spermler ve prostat salgısı oluştururken daha büyük bir bölümünü ise seminal vezikül adı verilen organdan gelen sıvı oluşturur. Maksimum uyarılma anında ise orgazm ve beraberinde boşalma gerçekleşir.

Boşalma normal erkeklerde antegrade olarak öne doğrudur. Boşalma sırasında bu sıvılara bir miktar da penisin içindeki idrar kanalındaki bezlerden salgılanan sıvılar da karışır ve böylece hep birlikte dışarı atılır. 

Ancak bazen cinsel ilişki ya da mastürbasyon sonrası meni gelmeyebilir. 

Orgazm olunmasına rağmen meninin vücut dışarısına çıkmaması durumu “kuru boşalma” olarak tanımlanır. 

Boşalma hissi sırasında penisten meni sıvısının gelmemesi durumudur. Meni gelmemesi ile ilişkili pek çok tıbbi durum vardır. Bu grup hastalarda sertleşme normaldir. Normal cinsel birliktelikte bulunabilirler. Boşalma hissi ve rahatlama duygusu da yaşarlar. Ancak sorun boşalma sırasında meni sıvısının gelmemesidir.

Kuru boşalma hali geçici ya da kalıcı olabilir. Her zaman ciddi bir sağlık sorununun işareti olmasa da çocuk sahibi olmayı isteyen erkekler için tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi gerekebilir. 

Bu yazımda cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi nedenleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Boşalma Sırasında Meni Gelmemesinin Nedenleri

Boşalma sırasında meni gelmemesi üç farklı durum neticesinde kategorize edilebilir:

 1. Meninin gelmemesi ya da meni üretiminde bir sorun olması
 2.  Meninin vücut dışarısına atılacağı kanallarda tıkanıklıklar olması
 3.  Ejakülat olarak da bilinen meninin mesaneye doğru geriye boşalmasından kaynaklanabilir. 

Tüm bu durumlar farklı tedavileri gerektireceği için hepsinin ayrı ayrı ele alınması gerekir. Boşalma sırasında meni gelmemesine neden olabilen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Üreme sistemindeki genetik anomaliler erkeklerin yeterince meni üretememesine neden olarak kuru boşalma sorununu gündeme getirebilir. 

Meni üreten anatomik organlardaki olası sorunlar

Meniyi oluşturan sıvının çok büyük bir bölümü seminal veziküldenilen erbezlerinden sağlanmaktadır.

Her erkekte normalde iki adet bulunmaktadır.

Doğuştan her iki seminal vezikül gelişmemesi ya da testislerin gelişmemesi gibi durumlarda boşalma sırasında gelen meni miktarı azalabilir ya da boşalma ile birlikte meni hiç gelmeyebilir.

 • Art arda çok sık boşalmak, geçici kuru boşalmaya neden olabilir. Tekrarlayan boşalmalar sonrasında görülen bu durumun birkaç saat içerisinde düzelmesi beklenir. 
 • Yüksek tansiyon, prostat büyümesi gibi hastalıklar için kullanılan ilaçlar kuru boşalmaya neden olabilir.
 • Prostat bezinin ve çevresindeki lenf bezlerinin çıkartıldığı radikal prostatektomi veya mesanenin alındığı sistektomi gibi operasyonlar sonrası meni üretilemeyeceği için cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi durumu ile karşılaşılabilir.
 • Erkek üreme sistemindeki tıkanıklıklar nedeniyle meninin dışarıya atılması mümkün olmadığında cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi durumu ortaya çıkabilir.

Meni üretildikten sonra tıkanıklığa bağlı idrar kanalına atılmasındaki sorunlar

Testislerden üretilen sperm normalde duktus deferens denilen meni kanalı aracılığı ile prostatın bulunduğu alana, erbezi (seminal vezikül) kanalı ile birleşerek açılır. Bu açılım noktasında doğuştan tıkanıklık olabileceği gibi geçirilmiş ürogenital bir enfeksiyona ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklara bağlı olarak da sonradan bir tıkanıklık meydana gelir.

Bu durum klinikte meni kanalı tıkanıklığına bağlı olarak kuru boşalmaşeklinde kendini göstermektedir.

Tedavi altta yatan sebebe bağlıdır.

Doğuştan ya da sonradan meydana gelen darlıkların bir bölümünde cerrahi tedavibir seçenek olarak durmaktadır.

Cinsel ilişki sonrası meni gelmemesinin bir diğer nedeni de geriye boşalma olarak adlandırılan durumdur. Geriye boşalma sorunu yaşanan erkeklerde meni üretiminde bir sorun yoktur ancak meni idrar kanalından penise doğru ilerlemek yerine mesaneye doğru gider. Bu durum çoğunlukla hastalarda psikolojik olarak bir yetersizlik ya da eksiklik kaygısına yol açar.

Geriye doğru boşalmanın en sık sebeplerinden biri ise prostat büyümesi ya da bir başka deyişle işemeyi kolaylaştıran alfa bloker olarak da isimlendirilen ilaçların kullanılmasıdır.

Alfa blokerler içerisinde özellikle spesifik olarak prostat ve mesane boynunu gevşeten ilaçlar bu etkileri nedeniyle aşırı genişlik oluşturdukları için meninin tamamının ya da önemli bir bölümünün mesane içine geri kaçmasına neden olur.

Öte yandan bir diğer önemli sebep ise prostat ameliyatlarıdır. Kapalı ya da açık cerrahi yöntemler ile gerçekleştirilen prostat ameliyatları sonrasında kalıcı olarak geriye doğru boşalma görülebilmektedir.

Bu nedenle özellikle çocuk sahibi olma beklentisi olan hastalar bu yan etki açısından ameliyat öncesi ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Geriye boşalma ile kuru boşalma birbirleriyle çok karıştırılabilen ancak farklı durumlardır.

Geriye Boşalma ve Kuru Boşalma 

Retrogade ejakülasyon olarak da bilinen geriye boşalma, boşalma sırasında mesane boynu kapanmadığında ve sperm mesaneye geri aktığında oluşur. 

Normal şartlarda erkeklerin orgazmı sırasında spermler vas deferans adı verilen bir tüpten prostat salgı bezlerine taşınır. Prostat salgı bezlerinden üretilen sıvılarla birleşen spermler meniyi oluşturur.

Mesane boyun kası gerilerek meninin prostattan penis içerisindeki idrar kanalına geçmesini ve mesaneye girmesini engeller. Mesane boyun kası bir şekilde fonksiyonlarını yerine getiremediğinde meni penis yoluyla vücut dışarına atılmaz, mesaneye döner.

Bu durum az önce yukarıda ayrıntılı olarak ifade edildiği gibi genellikle prostat ve mesane ameliyatları mesane boynuna zarar vermesi halinde ya da alfa bloker ilaç kullanımı sonucu görülür. Geriye boşalma sorunu yaşayan erkeklerde cinsel ilişki sonrası meni görülmez ancak mesaneye geri giden ejakülat nedeniyle idrarlarında bulanıklaşma fark edilebilir.

Bu erkekler için meni gelmemesi psikolojik olarak yetersizlik duygusu oluşturabilir. Bir diğer önemli sorun ise bu erkeklerin çocuk sahibi olmada güçlük yaşayabilme olasılığıdır.

Bazı durumlarda önceden yapılacak hazırlıklar sonrasında mesane içine kaçan spermler yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek) işlemi sırasında kullanılsa da kimi durumlarda direk testislerden sperm alınarak tüp bebek yolu ile çocuk sahibi olabilme şansına sahiptirler.

Kuru orgazm tıpta “aspermi” olarak isimlendirilir. Aspermi durumunda ise vücut ya meni üretemez ya da üretilen meni vücut dışarısına atılamaz. Buna karşın erkekte boşalma sırasında tatmin hissi ve rahatlama duygusu vardır.

Bir başka deyişle boşalma hissi var ama dışarı atılan meni yoktur ve herhangi bir sıvı gelmez. Bunun nedeni az önce de ifade ettiğimiz gibi ya üreme sistemindeki tıkanıklıklar ya da meninin üretilmesine engel durumlar olabilir. Kuru boşalma, geriye boşalmadan kaynaklanabilir fakat tek nedeni geriye boşalma değildir. 

Cinsel İlişki Sonrası Meni Gelmemesi Tedavisi nasıl yapılır?

Cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi çocuk sahibi olmak isteyen erkekler için infertilite nedenleri arasında yer almakla birlikte birçok farklı sağlık sorunu neticesinde de görülebileceğinden, nedenlerinin doğru belirlenmesi için detaylı tetkiklerin yapılması gerekir. 

Ürologlar ve Androloglar kuru boşalma sorunu yaşayan hastaların kullandıkları ilaçlar, son dönemde geçirdikleri operasyonlar ve yaşadıkları şikayetlerle ilgili detaylı öykü alırlar.

Kuru boşalma şikayeti başvuran erkeklerde ayrıntılı anamnez alma tedavinin de bir bakıma temelini oluşturur. Bu nedenle kuru boşalma şikayeti ile başvuran erkekler için biraz daha fazla zaman ayrılması ve sorgulanması tanıya yol açan sebebin belirlenmesinde önemlidir.

Daha sonra testisler, rektum ve penis fiziksel olarak muayene edilir. Her iki testisin torbalarda olup olmadığı, testisler arasında boyut ve kıvam farklılıkları, her iki testislerin sertlik dereceleri, varikosel varlığı gibi pek çok sebep açısından araştırılır.

Peniste küçüklük (mikropenis), peniste eğrilik ya da idrar deliğinin normalde bulunması gereken yerinin daha aşağılarında bulunması gibi bir çok sebep açısından fizik muayene yol göstericidir. 

Kuru boşalma ve geriye boşalma ayrımına varmak için boşalma sonrası idrar analizine başvurulabilir. İdrarda spermlere rastlanması kuru boşalma ve geriye boşalma ayırt edici tanısı haline gelir. Bu işlem için hasta ve laboratuvar çalışanları önceden ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

Hasta normalde sperm testi verir gibi mastürbasyon yöntemi ile özel sperm testi odasında boşalır ve orgazm duygusu yaşar. Daha sonra idrarını kendisine verilen özel bir kabın içerisine (özellikle de idrarın ilk gelen kısmını) bırakır.

Ardından laboratuvar görevlileri mikroskop altından idrar örneğini inceleyerek sperm varlığını araştırır. Bu yapılan işlem ile idrarda sperm varlığı durumunda geriye boşalma tanısı konulur.

Teşhis için ileri tetkiklere başvurulması da söz konusu olabilir. Bu durumda hastaların genel sağlık durumları, cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi nedenleri doğrultusunda tedavi planlaması yapılır. 

Kaynaklar:

 • Management of the dry ejaculate: a systematic review of aspermia and retrograde ejaculation. Mehta A, Sigman M.Fertil Steril. 2015 Nov;104(5):1074-81.
 • Diabetic autonomic neuropathy. Vinik AI, Maser RE, Mitchell BD, Freeman R.Diabetes Care. 2003 May;26(5):1553-79.
 • A Comprehensive Guide to Sperm Recovery in Infertile Men with Retrograde Ejaculation. Gupta S, Sharma R, Agarwal A, Parekh N, Finelli R, Shah R, Kandil H, Saleh R, Arafa M, Ko E, Simopoulou M, Zini A, Rajmil O, Kavoussi P, Singh K, Ambar RF, Elbardisi H, Sengupta P, Martinez M, Boitrelle F, Alves MG, Khalafalla K, Roychoudhury S, Busetto GM, Gosalvez J, Tadros N, Palani A, Rodriguez MG, Anagnostopoulou C, Micic S, Rocco L, Mostafa T, Alvarez JG, Jindal S, Sallam H, Rosas IM, Lewis SEM, AlSaid S, Altan M, Park HJ, Ramsay J, Parekattil S, Sabbaghian M, Tremellen K, Vogiatzi P, Gilani MAS, Evenson DP, Colpi GM.World J Mens Health. 2022 Apr;40(2):208-216.
 • Treatment of male infertility. Fedder J, Carlsen E, Jørgensen N, Jensen CFS.Ugeskr Laeger. 2021 Nov 29;183(48):V05210402.
Önceki İçerikTestis ağrısı
Sonraki İçerikSık İdrara Çıkma
1996 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında üroloji ihtisasımı tamamladım. İhtisas sonrası FEBU title almaya hak kazandım. İhtisas sonrası laparoskopik cerrahi eğitimi için Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde Prof. Stolzenburg ile birlikte çalıştım. 2011 yılında Doçent oldum. 2017 yılında Ankara Gülhane Üroloji Kliniği Profesörlük kadrosuna atandım detaylı bilgi için hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

135 YORUMLAR

    • Boşalma sırasında sıvı gelmemesi süregen bir durum ise çocuk sahibi olmanıza engel olabilir. Eşinizin şikayeti devam ediyorsa bizimle 0533-7256280 numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

     Geçmiş olsun dileklerimle.
     Dr. Ömer Faruk

  • İyi huylu prostat büyümeleri tedavisinde kullanılan özellikle alfa bloker grubu ilaçlardan sonra boşalma sırasında sıvı gelmemesi normal bir durumdur. Endişelenmeye ya da ilacı kesmeye gerek yok.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Hocam merhaba
   Tamprost Mr 0.4 mg
   Bu ilaç verildi bana. İyi huylu prostat büyümesi için verildi. Sadece 2 adet kullandım. Kuru boşalma oldu üstüste 2 defa. İlacı bırakmalımiyim.

   • İsmini belirttiğiniz ilaç kullanımı sonrasında kuru boşalma olabilir. İlacı bıraktıktan sonra geri dönüşümlüdür endişelenmeyiniz.

    Geçmiş olsun dileklerimle.
    Dr. Ömer Faruk

 1. Merhaba hocam akineton norodol psikolojik ilaçlar kullaniyorum cinsel isteksizlik var penisimden meni az yada hiç gelmiyor ilaçlarla alakasi olabilir mi

  • Bu grup ilaçlar ne yazık ki böyle yan etkiler yapabiliyor. Şikayetinizi doktorunuzla paylaşınız. İlaç değişikliği ya da başka bir çözüm geliştirebilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 2. Hocam bende 5 ay gibi bir zamandan paslı renk meni geliyor spermiyogram testi yaptırıyirum ama ancak 1 ml sıvı geliyor ondada sperm hücresi tespit edilmedi diyor ve bolca eritrosit görüldü diyor sizce sorun ne olabilir. Gelen 1 ml sıvı sadece prostat sıvısi olduğu için. Sperm bulunmamış olabilir mi yada bir tıkanıklık söz konusu olabilir mi?

  • Genç yaş grubu hastalarda bu durum çoğunlukla genital trakt enfeksiyonları ile birliktelik gösterir. Sorunun daha da büyümemesi açısından mutlaka bir üroloji uzmanı ile görüşmeniz uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Penisten akıntı olması normal değildir. Bir üroloji uzmanı ile görüşüp durumu aydınlatmanız uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 3. Merhabalar hocam meni miktarım biranda az gelmeye başladı . Üroloji doktoru prostatitsin dedi 3 kutu antibiyotik kullandım ve 3 aydır da lifta 5 mg kullandırıyor. 1 sene bekleyeceksin dedi. meni miktarım az geliyor sperm testinde lökosit var dedi. cinsel isteksizlik de yaşıyorum. önceden güzel birini görünce eriksiyon yaşardım şuan masturbasyon yapmadan eriksiyon yaşamıyorum. Bu sorun böyle bekleyerek ve lifta kullanarak geçer mi ?

  • Kronik prostat iltihabı süregen bir hastalık olup tedavi süreci içerisinde semptomlarda dalgalanmalar gösterebilen bir hastalıktır. Bu nedenle yakın doktor gözetiminde olmanız, şikayetlerinizin artması durumunda doktorunuzla yeniden görüşmeniz uygun olacaktır
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Bahsi geçen şikayetlerinizin niçin oluştuğu muayene ve tetkiklerle araştırılmalı ve çıkacak sonuçlara göre tedavi seçeneği belirlenmelidir. Tedavinin başarılı olup olmayacağı ise sebebe göre değişecektir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 4. Hocam 44 yaşındayım. 1 senedir ara ara cinsel isteksizlik yaşıyorum, bazenleri başlangıçta performans çok iyi olmasına rağmen ilişki uzayınca herşey aklımdan uçuyor ve sonuca ulaşamadan eriksiyon kayboluyor, 2. veya 3. denemede başarıya ulasabiliyorum… bazense hiç eriksiyon hali oluşmuyor… Bazı zamanlarda ise herşey tam zamanında ve kıvamında harika oluyor.. son 1 yıla kadar hiç böyle bir durum yaşamamıştım…Zaman, yorgunluk, stres v.b. durumlar gözetmeksizin her koşulda eriksiyon oluyordum ve harika bir cinsel hayatım vardı.. şimdi ise kendi açımdan çok zor bir durum yaşıyorum.. 2-3 defa ürolojiye gittim hormon ve kan testlerinde herhangi olumsuz bir durum çıkmadı, psikolojik dendi ancak stres altında değilim … psikolojik olarak daha fazla sorunlar yaşadığım zamanlarda bile hiç takilmadim..şu anda bazı zamanlar orgazimdan sonra idrara çıkarken çok yanma hissediyorum… Normal zamanlarda bazen idrara çıkarken yanma veya sızlama hissediyorum… Eşimle farklı şehirlerde uzak kaldığımızda yeniden tam sağlık durumunda hergun eriksiyon olabiliyorum, ancak bir araya geldiğimizde ilk birkaç iliskide harika olmakta iken, sonrasında yukarıdaki sorunları yaşıyorum.. eşimle aramızda herhangi bir problem de yaşamıyorum, duygusal yönden de aramız çok iyi… Sorun prostata ilgili bir durum olabilir mi? Yada esimde bir enfeksiyon olabilir mi bana geçen? Veya herhangi bir prostat iltihabı veya enfeksiyonu olabilir mi ? Bu durumu hastanelerde Hekim arkadaşlara belirttiğim halde kan testinden başka bir inceleme yapmıyorlar, ilaç yazıyorlar ama ilaçların faydasını göremiyorum.. Saygılarımla

  • Belirttiğiniz şikayetler için psikolojik denilmeden önce bir kaç tetkik ile ayrıntılı incelenmesi uygun olur. 0533-7256280 arayarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. Muayene ve tetkiklerle durumunuzu aydınlatalım.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Merhaba hocam. Benim her iki böbreğimde taş var ürolojiye gittim röntgen oldum ve bitanesi kanala düşmüş. Ve bu yüzden3 4 tane farklı ilaç yazdılar bi tanesi prostat ilacıymış.yani ben bi hafta öncesine kadar normal bir şekilde boşala biliyordum fakat şimdi ilacı kullanalı 4 gün oldu ve 3 cü seferdir ki ben artık boşalıyorum fakat meni gelmiyor kuru yani. Ben ne yapabilirim

   • Alfa bloker ilaçların en bilinen yan etkilerinden biri de boşalma sırasında meninin az gelmesi ya da hiç gelmemesidir. Endişelenmeyiniz. İlacı bıraktıktan sonra genellikle 24-48 saat içerisinde düzelme olacaktır.
    Geçmiş olsun dileklerimle.
    Dr. Ömer Faruk

    • Merhaba nöroblasyom evre 4 atlattım meni gelmemesi yaşıyorum yaşım 20 ilişkiden sonra testis ağrısı yaşıyorum hafif hafif kuru boşalma ksırlıkmıdır tedavisi kesin çözümmüdür

     • Rahatsızlığın süresince hangi bölgelerin etkilendiği ve bu süreçte hangi tedaviler aldığınız meni gelişini etkileyebilir. Hem testis ağrısı hemde kuru boşalma için ayrıntılı testis ve prostat muayenesi yapmak gerekir. Hafif kuru boşalma kısırlık olduğu anlamına gelmez.Önemli olan gelen sıvı içerisinde sperm bulunup bulunmadığıdır. Tedavi ise sorunu yapan sebebe yönelik olup çoğunlukla ilaçlar denenmektedir.
      Geçmiş olsun dileklerimle.
      Dr. Ömer Faruk

 5. Hocam merhaba ben 2017 Ekim ayında yüksekten düşme sonucunda L1 de lomber vertebra kırıgı meydana geldi. Bölgeye platin ve 6 ta e vida atıldı. 1 yıl neurontin kullandım. Ama uzun zamandır idrarda yanma ve zorlanma sertleşme sorunu erken boşaltma ve meni az ve taziksiz geliyor. Bu ameliyatımla ve kullandığım ilçla alakalı olabilir mi

  • Sorunuza net yanıt verebilmek için filmlerinizi ve ayrıntılı ameliyat raporunuzu muayene ile birlikte değerlendirmek gerekir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 6. Hocam 27 yaşındayım ve 5-6 senedir testis ve epididimisin bozuklukları tanısı adında rahatsızlığım var doktorlar önemli olmadığını söyledi, kist gittikçe büyüdü ama herhangi bir ağrı yakınma yok. Benim sorum; boşalma esnasında meni miktarının az ve çok koyu olması. Bununla bir alakası var mıdır acaba

  • Epididim kistleri boşalma sırasında meni miktarında azalma ya da renk değişikliği yapmaz. Şikayetinizde süreklilik var ise ayrıntılı değerlendirme ise sabepler araştırılabilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Alfa bloker ilaçların en bilinen yan etkilerinden biri de boşalma sırasında meninin az gelmesi ya da hiç gelmemesidir. Endişelenmeyiniz. İlacı bıraktıktan sonra genellikle 24-48 saat içerisinde düzelme olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 7. Merhaba hocam testis de ve kanalımda şiddetli ağrı var hekime gittim itihaplanma olduğu söylendi itihap kurutucu ilaç verildi ağrısı ara ara çok şiddetli oluyor ne yapmalıyım

  • Doktorunuz yeniden muayene olarak durumunuzu bildirmeniz uygun olacaktır. Devam eden durumlarda altta yatan başka faktörlerin araştırılması ve saptanması ile rahatlayabilmeniz sağlanabilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 8. Hocam 57 yaşındayım kuru boşalma yaşadım sonrasında cinsel organında ağrı oluştu,iki haftadır uroreg 8 mg ilaç kullanıyorum bu ilacın etkisi olabilirmi?
  Üroloji doktoru na işeme zorluğu ve prostat ölçümü için gitmiştim.Prostat 1.37 çıktı test sonucu ,işeme testi yaptırdım doktor işemen kötü dedi bu maçı yazdı.Ayrıca 3 yıl önce meni rengi koyu kahverengi nedeniyle özel hastenede sistoskopi ile operasyon yapıldı,yara yakma işlemi yapıldığını söyledi doktorum,işeme zorlukları bu süreçten sonra başladı.
  Doktor bey biraz uzun hikaye oldu ama umarım derdimi anlayabilmiş indir.

  • Prostat rahatsızlığı için kullanılan ilaçlardan bazıları boşalma sırasında meni sıvısında azalma ya da hiç gelmemesi durumu oluşabilmektedir. Kullandığınız ilaç sonrası kuru boşalma görülebilir ve ilaç bırakıldıktan sonra erken dönemde etkisi tümden kaybolur endişelenmeyiniz. İlaca rağmen işeme zorluğunuz devam ederse doktorunuza yeniden başvurunuz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 9. Merhabalar hocam . saç çıkaran mavi su tarzı bir ürün kullandıktan sonra cinsel isteksizlik ve menide azalma sorunları yaşıyorum. bir çok test yapıldı. tıkanıklık yok hormonlar normal degerler de dendi. ilk gittiğim doktor prostatitsin dedi tedavisini uyguladık ama sonuç değişmedi. Başka bir doktora gittim prostatit değilsin dedi . kullandığın ürünün içinde östrojen yada fiti östrojen vardır dedi. Klomen tedavisi verip deneyecez dedi. yan etkileri olabilir . araştırmak istiyorum dedi. başka bir doktora daha gittim total te….. düşükse klomen veririm dedi.Ne yapmam lazım hocam

  • Saç çıkartma amaçlı kullanılan bazı ilaçlar ve ürünlerin cinsel fonksiyonları ya da üreme potansiyelini azalttığı bilinmektedir. Sonuçta sperm parametreleri de dahil olmak üzere geniş bir değerlendirme sonrası tedavi başlanmalıdır. Dilerseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 10. Merhaba hocam. 1 sene önce testis tümörü nedeniyle ameliyat oldum ve 2 ay sonra 3 kür kemoterapi aldım. Kemoterapi bittikten sonra kasık bölgesine sıçramış ölü hücreler olduğu için tekrar ameliyat olmam gerekti. Yaklaşık 1 buçuk ay önce RetroPeritoneal Lenf Nodu ameliyatı geçirdim ve sol tarafımdaki lenflerim alındı. Ameliyat başarılı geçti ve patoloji sonuçlarım temiz çıktı ancak bende ameliyattan sonra kuru boşalma sorunu çıktı. Bazen çok az miktarda (tırnak kadar) meni geliyor bazen hiç gelmiyor sizce bunun sebebi nedir ve ne yapmam gerekir ?

  • Öncelikle acil şifalar diliyorum. Ameliyat sonrasında patolojinizin temiz çıkmış olması hastalığınızın gidişatını belirlemede oldukça önemli ve güzel bir sonuç. Ancak ne yazık ki bu ameliyatlardan sonra boşalma olumsuz etkilenebilmektedir. Bu süreçte yapabileceğiniz ilave bir şey yok. Zaman içerisinde bazı hastalarda değişen derecelerde geri kazanılabilir. Bu nedenle ameliyatınızın üzerinden geçen süre oldukça az. Beklemek gerekir. Asıl probleminizin ortadan kalkmış olması çok daha önemli.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 11. Meehaba hocam benim yaş 43 ergenlik çagına erince penis üzerine baskı yaparak sürtünerek sertleşme olmadan yaklasşık 20 .30 sn de zevk suyuyla boşaldım o esnada normal mastürbasyonla sertleşme oluyor normal boşalıyordum fakat 23 yaşına gelince sertleşme yeteneğim kayboldu yaş 43 kac kere dr gittim tahlil yaptılar cihazla baktılar bişeyin yok diyorlar gece sabah kalkınca sertleşme oluyor fakat istekde var fakat ilişkiye gelince sertleşme başlıyor hemen iniyor yürürken kot pantolon dan bile zevk hissetmeye başlıyorum bunun caresi yokmu hocam

  • Elinizde var olan daha önce yaptırdığınız tahlil ve tetkik sonuçları ile birlikte sizi değerlendirelim. Dilerseniz 0533-725 62 80 arayarak iletişime geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 12. Merhaba.ben psikiyatrik ilaç kullanıyorum.psikiyatrik ilaçların libidoyu yada cinsel isteği bozduğu biliniyo sorum bu deil.ama son günlerde mastürbasyon sonrası kuru boşalma yaşıyorum.acaba gene ilaçlardanmıdır.

  • İlaçlarla ilgili olup olmadığına karar verebilmek için muayene ve hormon düzeyleri ile birlikte değerlendirme yapmak gerekir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 13. Hocam merhaba yaşım 22 depresyon teşhisi konuldu ereksiyon olamıyorum mastür yapıyorum bir damla meni anca geliyor psikiyatrik ilaç kullanıyordum 10 gündür ilaçta almıyorum ama meni hiç gelmiyor neden acaba

  • Depresyonun aktif olduğu dönemlerde ereksiyonda ve ereksiyon kalitesinde azalmalar gözlemlenebilir. Tedavide kullanılan bazı ilaçların da başta cinsel isteği azaltmak olmak üzere ereksiyonda çeşitli olumsuzluklara yol açtığı bilimsel bir gerçektir. Şikayetinizin devam etmesi durumunda bir üroloji uzmanı ile görüşmenizi öneririm.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 14. Hocam iyi aksamlar. 2 ay önce ureter kanalimda tas olasindan dolayi doktora basvurdum ve 2 kez tas kirma islemine girdim fakat dusuremedim. 2 gun once doktorum tamprost adli ilaci verdi fakat bosalirken meni gelmedi idrar yaparken asiri yanms ve idrar sonrasi meni gelmeye basladi ne yapabilirim .

  • Boşalma sırasında meni gelmemesi kullandığınız ilaç ile ilişkili olabilir ancak yanma ve idrar sonrası akıntı için mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Tetkik ve muayene ile durumunuz aydınlatılabilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle
   Dr. Ömer Faruk

 15. Hocam merhaba benimde bir sorum olacak bundan 1 ay öncesine kadar bir sorunum yoktu ama 1 aydın bosalirken penisim çok fazla sertleşiyor ve boşalmakta zorlanıyorum neden olabilir acaba ?cevabınız için şimdiden tşk ederim

  • Genç hastalarda bu tarz şikayetler özellikle ürogenital enfeksiyonlar ya da hormonal değişimler ile ilişkili olabilir. Detaylı muayene ve tetkikler yapılarak durumunuzun aydınlatılması uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 16. hocam ben 8 ay önce prostat ameliyatı gecirdım iyi huylü çok şükür fakat sertleşmem normal iyi organızm oluyorum bir sorun yok fakat meni gelmıyor sebebi ne olabilir

  • Prostatın iyi huylu büyümeleri sonrasında yapılan kapalı cerrahi işlemler sonrasında malesef meni çıkışında azalma ya da hiç gelmemesi görülebilmektedir. Bu cerrahiye bağlı sıklıkla görülen bir durumdur.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 17. Hocam merhabalar,
  Bundan 5 yıl önce(32 yaşındayken) azospermi teşhisi koyuldu, bir doktor vaz deferans yok dedi, iki doktor vaz deferensler yerinde dedi. Daha sonra açık ameliyatla sperm bulundu ve tüp bebekle çocuk sahibi olduk. Ameliyatı yapan doktor hocamız ise testislerde az sperm olduğunu söyledi. Şimdi ikinci çocuğu istiyoruz ama 4. Denememiz de başarısız, tabi her iki üç denemede bir tekrar ameliyat olmam gerekiyor. Bu durum psikolojik olarak zorluyor artık, ayrıca ameliyatlardan sonra eskisi gibi erekte olamadığımı fark ettim. Size iki sorum olacak. Birincisi kanallar yerinde ve sperm üretimi az ise tedavi ile spermin çıkma şansı var mı? İkincisi ise mikrotese ameliyatlarından sonra ereksiyon ve cinsel isteksizlik sorunu yaşamam normal mi? Çok teşekkürler, iyi çalışmalar.

  • 1. Kanallar yerinde ve açık olması durumunda sperm üretimi uyarılarak mevcut spermlerin atılımı sağlanabilir
   2. Mikrotese ameliaytlarından sonra genellikle ereksiyon etkilenmez. Çoğu zaman psikojenik faktörler ön plandadır. Bununla birlikte testis volümünün ileri derecede düşük olduğu hastalarda bu etkilenme az da olsa görülebilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 18. Hocam merhaba
  1 ayı aşkın dideral ve venegis kullanıyorum ve son zamanlarda boşalma esnasında az meni geliyor. Bu normal mi antidepresanlardan kaynaklı olabilir mi?

  • Kullandığınız ilaçlar ürolojik sorunlara yol açabilmektedir. Ayrıntılı değerlendirilmeniz uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 19. Hocam merhaba bir gün aşırı derece idrar yapma isteğim varken bir anda boşaldım menim geldi ve bir anda idrar isteğim kayboldu ve o günden beri kuru boşalma ve ereksiyon problemi yaşıyorum sebep nedir acaba

  • Aktardığınız şikayetler daha çok ürogenital enfeksiyon durumları, kullanılan ilaçlar, geçirilmiş olan travmalar ya da cerrahiler sonrasında görülebilmektedir. Tedavi altta yatan sebebe göre değişmektedir. Bu nedenle muayene olmanızı ve tetkiklerle durumunuzun aydınlatılmasını öneriyorum.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 20. İyi günler hocam bende daha önce hiçbir problem yoktu sperm gelmesiyle ilgili yaklaşık 3 aydır sperm ya hiç gelmiyor yada çok az geliyor şeker hastasıyım daha önce hiçbir ilaç kullanmiyordum yaklaşık 1 aydır şekeri düzene soktum bu sperm gelmeme düzelir mi yoksa kalıcı mı olur hocam çocuk sahibi olmayı düşünüyoruz mümkün müdür teşekkürler şimdiden.

  • Diyabetik hastalarda sinir hasarına bağlı tüm vücudun farklı bölgelerinde değişik belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Sertleşme ve boşalma bozuklukları da normal populasyona göre diyabetik hastalarda daha yüksek oranda görülmektedir. Diyabetin tipi, kullanılan ilaçlar, kan şekeri seviyesi ve kontrolü gibi pek çok sebep tedaviye olan başarı oranını etkilemektedir. Özellikle yüksek kan şekeri seviyesi olan kontrolsüz uzun süreli diyabetik hastalarda az da olsa kalıcı hasar olabilmektedir. Öncelikle bir Endokrinolog tarafından kan şekeri regulasyonunuzun sağlanmasını takiben bize ya da bulunduğunuz yerdeki bir üroloji uzmanına başvurup kontrolde olmanızda fayda var.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 21. merhaba hocam
  yaklaşık üç senedir uğraştığım ve çözemediğim bir sorun var. GERİ BOŞALMA ilişki sırasında orgazm olunuyor fakat boşalma sırasında hiç bir şekilde meni glemiyor bununla ilgili bir çok üroloğa gittim en son makattan ultrasyon falan çektiler sonra damar tıkanıklığı diye ameliat ettiler fakat damalarda her hangibir tıkanıklık olmadıını söylediler ve ameliatın videosunu izlettiğinde menilerin uçuştupunu ve meni üretimin olduğunu söyledi faka thiç bir şekilde meni glemiyor sol testiste şişlik var ve bu sorun 3 senedir böyle devam ediyor sizce bunun bir çözümü varmıdır.

  • Durumunuz için ayrıntılı muayene ve değerlendirme sonucu bir kanıya varılabilir. Ankara’da iseniz bize ulaşın lütfen görüşelim.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Merhaba Hocam 58 yaşındayım. 2021 de ağır bir delta varyantı sebebiyle hastanede 22 gün tedavi gördüm.Allahın izniyle Korona virüs tedavim olumlu geçti ve taburcu oldum. Cinsel ilişkilerimle ve mastırbasyon denemelerimde ilk zamanlar bir kaç damla menim gelirken 3 ay sonraki cinsel ilişkilerimde ve mastirbasyon denemelerimde meni kuruluğu yaşıyorum. Boşalırken müthiş bir boşalma hissi yaşıyorum ama penisimin şapka bölümünü kavrarken penis çıkışının kuru olduğunu farkediyorum. 2021 sonu itibariyle 2023 haziran ayına kadar bu şikayetim devam ediyor.Herhanhi bir ağrım yok.Ancak boşalma duygusu sonrası kendimi çok bitkin hissediyorum. Bu durum bende herhangi bir hayatı olumsuzluk yaratır mı? Yoksa meni kurulugunun bir zararı yok mu? Aydınlatırsanız çok mutlu olurum.Allaha Emanet Olun inşallah

   • Boşalma sırasında ya da sonrasında yanma, acıma, kanama, ağrı olmuyorsa veya çocuk sahibi olma beklentiniz yoksa kuru boşalma çok da sorun olmayabilir. Yukarıda bahsettiğim sorunlar varsa ya da çocuk sahibi olmak istiyorsanız 0533-7256280 arayarak randevu talep edebilirsiniz.
    Geçmiş olsun dileklerimle.
    Dr. Ömer Faruk

 22. Merhaba, rektum kanseri teshisi konduktan sonra radyo terapi ve kemoterapi tedavisi gördüm. Ardindan laparoskopik yöntemle birisi buyuk olmak uzere iki ameliyat oldum. Ameliyattan sonra ilostomi takildi ikinci ameliyat sonrası normale dondum. İlk ameliyat sonrasindan bugune kadar hep kuru bosalma yasiyorum. Bunun sebebi ne olabilir acaba. Simdiden teşekkürler

  • Merhaba. Geçirmiş olduğunuz cerrahi tedaviler ve diğer işlemler boşalma üzerine olumsuz etki etmiş olması kuvvetli bir ihtimal. Başka diğer sebeplerin olup olmadığı ise muayene ve tetkikler ile araştırılmalı. Bir üroloji uzmanı ile detaylı değerlendirilmeniz uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • İdrar sonrası şeffaf yapışkan sıvı gelmesi normal bir durum değildir. Hem bu hem de erken boşalma şikayetiniz için bir üroloji uzmanı ile görüşmeniz uygun olur. Ankara’da iseniz bize ulaşabiirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 23. Hocam merhaba, yaşım 23, bir ay öncesine kadar boşalma yaparken normal meni geliyordu fakat bir aydır fark edilir derecede çok az geliyor. Bir ay boyunca boşalma yapmadığım için boşaltım kanallarında tıkanma olmuş olabilir mi ? Hiçbir ilaç kullanmıyorum ve hiçbir sağlık sorunum yok. Bir anda böyle bir durumla karşılaştım. Ne yapmam gerekir, neyden kaynaklanmış olabilir ?

  • Meni miktarında azalma çok farklı sebeplere bağlı olarak görülebilir. Meni üretiminde azalma ya da meninin dışarı atılımını sağlayan kanallarda tıkanıklık olması durumunda gelen sıvı miktarı azalmış olabilir. Kesin tanı için muayene ve ayrıntılı tetkik gerekir. Şikayetiniz devam ediyor ise bir üroloji uzmanına başvuramanız uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Hocam 47 yaşındayım evliyim 3 çocuk sahibiyim
   Benim sorunum sertleşme var boşalma var boşalma sırasında kasılma olmuyor yaklaşık bir yıl boyunca meni geliyor ama yarısı içinde kalıyor yarısı ucuna akıyor yani kasılmayla sorunum var
   Hiç cerrahi operasyon görmedim iyi huylu prostatan şüpheli bir durum var üroloji uzmanı gittim hiç bir test yapmadı itrar kan birşeyin Yok dedi ama aynı sorunu yaşayan benim me yapmalıyım saygılarımla

 24. Hocam merhabalar öncelikle verdiğiniz bilgilendirmeler çok aydınlatıcı teşekkür ediyoruz.
  Bir aorum olacak size. Bir bosalma sonucunda rahatlama var ama meni hiç dışarı çıkmıyor bununla birlikte USG çektirdik herşey normal görünüyor dedi doktorumuz. Kasık bölgemizde ağrılar da var. Bu sorunu hemoroid ameliyatı olduktan sonra yaşamaya başladım. Neden kaynaklı olabilir

  • Meni kanallarında tıkanıklık ya da boşalma olmasına rağmen meninin mesane içine geri kaçmasına bağlı olarak gelişmiş olabilir. Ayrıntılı muayene ve tetkikler ile değerlendirmek gerekir. Dilerseniz 0533-7256280 üzerinden bizimle irtibata geçebiirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

    • Boşalma sırasında sağlıklı erişkin erkeklerde normalde dışarı doğru akan sıvı gelmesi beklenir. Bir üroloji uzmanı ile ayrıntılı muayene ve değerlendirmeniz uygun olacaktır. Ankara’da iseniz bize ulaşabilirsiniz.
     Geçmiş olsun dileklerimle.
     Dr. Ömer Faruk

 25. Merhaba hocam bende prostat var Dr gittiğimde idrarda yanma idrara çabuk çıkma gibi sorunlar ilk verdiği ilac tamprost mr 04mg sonra avadart0. 5mg verdi ikisininde kullanıyorum ama avadart0 kullanmaya başladığımdan sonra meni geliyormuş gibi oluyor Ama gelen yok gelmeyince de tam zevk alamıyorum erken boşaltma ve ereksiyon da vardı biraz onun içinde cialis 5 mg verdi ama onu ben 15 günde falan bir alıyorum prostat için Dr ilaçlar fayda etmezse ameliyat olursun dedi ama geceleri idrara sık çıkma dan başka bir sorun yok ama yukarıda yazdıgı gibi meni gelmemesi yada geri kaçması ne yapabilirim bu durumda

  • Şikayetleriniz devam ediyor ise ayrıntılı değerlendirme için elinizdeki tahlil ve tetkik sonuçlarını alarak bizimle 0533-7256280 numaradan irtibata geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun.
   Dr. Ömer Faruk

  • Psikojenik, damarsal ya da hormonal sebeplere bağlı olabilir. Şikayetiniz devam ediyor ise bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun.
   Dr. Ömer Faruk

 26. Hocam iyi günler 22 yaşındayım hiç orgazm olmadım rüyalanma ile uzun aralıklarla boşaldım ancak mast ile hiç başarılı olamadım her seferinde sadece 1 damladan az berrak baloncuklu sıvı geliyor ve ereksiyon hali bitiyor libido azlığı da var 12 yaşlarındayken 6-8 ay sistemik steroid kullanmıştım bunların alakası olabilir mi ve ne yapmalıyım

  • Yaşınıza göre değerlendirme yapıldığında anlattığınız şikayetler sağlıklı bir erkekte olmaması gerekir. Bu nedenle bir üroloji uzmanına muayene olmanızı ya da bizimle iletişime geçmenizi öneririm.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 27. Hocam merhabalar öncelikle verdiğiniz bilgilendirmeler çok aydınlatıcı teşekkür ediyorum.Ben 58 yaşındayım 10 gün önce iyi huylu prostat büyümesi tespit edildiginden dolayi doktorumun yazdığı tamprost hapını kullandıktan ilişkiden sonra menim gelmemeye başladı bu durum geçici bir seymi ileride çocuk sahibi olmama engelmi..Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim

  • İyi huylu prostat büyümeleri tedavisinde ağızdan alınan ilaçlar içerisinde en sık kullanılan ismini zikrettiğiniz gruptaki ilaçlardır. Bu grup ilaçlar işemeyi kolaylaştırmanın yanı sıra gelen meni miktarında azalma ya da hiç gelmemesi gibi bir durum yapabilir ancak ilacı kestikten çok kısa bir süre içerisinde eski durum geri döner. Bir başka deyişle bu ilaçlar kalıcı sorun oluşturmaz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 28. Merhaba hocam. Benim kalın bağırsak ve dalağımı aldılar. Ağır bi operasyondu. 1 yıl oldu. Kuru ve içe boşalma var bende. Bu normalmidir acaba.. teşekkür ederim

  • Karın içerisine yapılan agresif cerrahi girişimler sonrasında boşalma ile birlikte meni gelmemesi ya da az gelmesi görülebilen sorunlardandır. Bu durumda kuru boşalma mutlak olarak cerrahi ile ilişkilendirilecek ise tedavi olanakları daha da kısıtlıdır. Ancak kuru boşalma yapan diğer faktörlerin ekarte edilerek başlangıçtan itibaren bir tedavi protokolünün belirlenmesi uygun olur.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 29. Merhaba hocam 20 gün önce sistoskopi ameliyatı oldum. Prostat cıktı tur ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası çok Agrılarım oldu İşeme de… Biraz daha iyiyiyim benim sorum geriye boşalma oluyor. Ruhsal olarak beni etkiledi. Bunun ilaç tedavisi veya başka bir tedavisi varmı

  • Prostat ameliyatlarından sonra geriye boşalma sık görülen problemlerdendir. Yapılan ameliyat tekniği, uygulanan yöntem vs gibi farklılıklara bağlı değişkenlik gösterebilir. Doktorunuzla ayrıntıları görüşmeniz uygun olacaktır.

   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 30. Merhaba hocam
  20 gün prostat ameliyatı oldum
  Ameliyat sonrası işerken çok Agrılarım oldu
  Biraz azaldı ama agrılı İşeme oluyor
  Neden hocam
  Diger sorum
  Kuru boşalma yaşıyorum meni gelmiyor
  Bunun ilaç tedavisi veya başka tedavisi varmı

  Birde size muayene olmak istiyorum

  • Ameliyat sonrası erken dönemlerde ağrı görülebilir. Dilerseniz doktorunuzla ayrıntılı görüşebilirsiniz ya da 0533-7256280 arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 31. slm hocam 2017 ylinda anjiyo ve 4lu baypas oldum 2018 yilnda tekrar anjiuo oldum bende uuzn zamndr seetlesme ve isteksizlik basladi ilaclari degitrmemize ragmen sorun devam ediyom lifta 5mg aliyorum ereksiyon oluyo ama istek istah yok birde bi suredir dikkt ediyorum bosalma sorunu basladi meni gelmiyo sertlesme olsada bi sure sonra bitiyo iliskiye girsemde meni gelmiyo ereksiyon bitiyo ne yapmaliyim tsk ederim

  • Kalp damar hastalıkları ve bu hastalıkların tedavileri sırasında ya da sonrasında cinsel problemler sıklıkla görülmektedir. Probleminizin aydınlatılarak çözüme kavuşturulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz. (0533-7256280)

   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • İltihabi hastalıklar başta olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak akıntı görülebilir. Ayrıntılı değerlendirme açısından ürolojik muayene gerekir. Dilerseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz. Telefon : 0533 725 6289

  • Sorunu anlamak için genel vücut muayenesi ve genital muayene olmanız gerekir. Tetkiklerler ile durum aydınlatılmalıdır. Muayene için 0533-7256280 arayarak bizimle iletişim kurabilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle
   Dr. Ömer Faruk

 32. Merhaba hocam diyabet hastasıyım kuru boşalma sorunu yaşıyorum. İdrar testi yaptırdım 50 adet immotil sperm hücresi gizlendi. Ph: 5,5 volum: 75 ml
  Bu durumda aşılama yada tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olabilir miyim? Teşekkür ederim hocam

 33. Ömer hocam merhaba, 2 kez normal üroloğa gittim, ilaç kullandım işe yaramıyor, sorunumu çözemediler. Penisi açıp bakmadan, dokunmadan ilaç yazıyorlar. İlacın zerre faydası olmadı.

  4 aydır penisten sperm az geliyor. %20 – %40 arası geliyor. Aniden başladı. Çıkaramadığım için cinsel istek bitmiyor, boşalma var sperm yok, zevk yok, acı çekiyorum hatta çıkış sırasında, sanki içerde bir tıkanıklık var gibi, çok kötü, tarif etmesi zor bir duygu.

  Hala net bir teşhis koyamadılar. İyi bir muayeneye ihtiyacım var. Özel ve devlet hastanesinde gerçekten ilgilenmiyorlar. Bu ay 23’ünde maaşımı alıp size gelmek istiyorum. Bana net bir teşhis koyabilir misiniz? Yaşım 29.

  • Bize muayene olduğunuzda hem teşhisiniz hem de tedaviniz inşaallah en güzel şekilde planlanır. Uygun olduğunuz bir vakitte 0533-7256280 arayarak randevu alabilrseniz görüşelim.

   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 34. hocam 14 yaşındayım mastürbasyon yaptıgımda kasılma oluyor. fakat sadece 1 damla saydam meni geliyor çoğunlukla hiç gelmiyor. daha sesim kalınlaşmadı ve sakalım yok acaba ergenliğemi girmedim yoksa kısırmıyım

  • Yaş itibarı ile erken bir dönem. Yine de tedirgin isen durumu ailenle paylaşıp bir uzman hekim tarafından değerlendirilmen uygun olur.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 35. Kolay gelsin hocam. Ben bir hafta önce böbrek taşı düşürmeye başladım. Baya ağrılı sancılı bir dönem geçirdim. Şu anda kuru boşalma yaşıyorum çok az 1-2 damla meni geliyor. Neden böyle olmuştur.

  • Böbrek taşı düşürmek için kullanılan bazı ilaçların meni miktarında azalma ya da hiç sıvı gelmemesi durumuna yol açabilir. Ayrıntılı değerlendirme için muayene ve tetkiklerin yapılması uygun olacaktır.

   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 36. Merhaba hocam uzun zamandır diyabet hastasıyım uzun zamandır sildenafil kullanıyorum ve uzun zamandır kuru boşalma yaşıyorum bu durumla ilgili hiç hekime gitmedim infertilite tedavisinde kullanılan gıda takviyeleri bu durumda kullanılır mı

  • İnfertilite tedavisinde kullanılan gıda takviyelerinin genellikle kuru boşalma üzerine bir faydası olmaz. Kuru boşalma yapan sebep ya da sebeplerin araştırılması ve buna göre bir tedavi planlanması uygun olacaktır.

   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 37. Hocam merhaba yaklaşık 10 gün önce Zor idrar yapmaya başladım ve boşalma sırasında meni gelmemeye başladı boşalıyorum ama hiç meni gelmiyor yıllardır olmatec tansiyon ilacı kullanıyorum
  Üroloji doktoruna gittim idrar yapmaya yardımcı ilaçlar verdi bu arada babam prostat kanseri tedavisi gördü
  Benim boşalma sorunu nedir teşekkürler

  • Boşalma sırasında meni gelmemesi kullandığınız prostat ilaçları ile ilişkili olabilir. Bunun dışında prostat hastalıkları, mesane boyunu sorunları ve çeşitli hormon eksikliklerine bağlı olabilir. Detaylı muayene ve tetkikler ile durumunuzun aydınlatılması uygun olacaktır.

   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 38. Hocam merhaba. Holep ameliyatı öncesi Bir Hoca bana kuru boşalma olayında bahsetmedi ve yeni yaşamaya başladım. Durumum akut değildi ve bilseydim ameliyat olmazdım. Moralim çok bozuk. Defalarca cinsel hayatıma bir etkisi olur mu diye sordum halbuki. Olan oldu üstadım.
  Biz çözümü var mıdır kuru boşalmanın? Ameliyat dahil olabilir bu çözüme. Evli olsam sorun değil, ancak kimsem yok, hayatıma bir hanım dahil olmak zorunda, yalnız yaşamak çok anlamsız. Yani hayat memat meselesi olan bu hususta yardımınıza çok ihtiyacım var. Öneriniz umarım vardır yoksa durum benim için hiç iyi olmayacak değerli hocam.
  Saygılarımla..

  • Prostat ameliyatları sonrasında boşalma sırasında meni gelmemesi ya da çok az gelmesi sıklıkla karşılaşılan ve beklenilen bir durumdur. Ancak ne yazık ki ameliyat sonrasında yeniden boşalmayı sağlayacak ilaç yada cerrahi tedavi seçeneği bulunmamaktadır. Bununla birlikte yeniden çocuk sahibi olabilmek mümkündür. Çocuk sahibi olabilme için diğer tedavi seçenekleri konusunda dilerseniz görüşebiliriz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 39. Hocam merhaba, 7-8 yıl önce böbrek taşımı kapalı operasyonla aldırdım. Bir süre sonra, idrarımı yaptıktan sonra çok fazla damlama olduğunu fark ettim. Testislerin arkasında bulunan kanala basmak suretiyle tamamını boşaltma yolunu buldum. Kontroller için doktoruma gittiğimde bu durumu anlattım zamanla düzelir dedi. Aynı durum boşalma sırasında da oluyor içerde meni kalıyor ve ben yine testislerin arkasındaki kanala basarak dışarı atıyorum. Meninin atılma hızı da düştü. Bu durum moralimi çok bozuyor. Yardımlarınız ve tavsiyeleriniz için teşekkürler.

  • Anlattığınız şikayetin geçirdiğiniz ameliyat ile direk bağlantısı olduğunu düşünmek zor. Buna karşın şikayetlerinizin normal sağlıklı bir erkekte bulunmaması gerekir. Dilerseniz 0533-7256280 arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Muayene ile durumunuzu değerlendirip aydınlatalım.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 40. Merhaba hocam , Cuma gününe kadar bobrek taşi duşurmem icin ilaç aliyordum , Tulozin 0.4 mg gunde bir kez , Cuma günü itibari ile hiç almamaya başlasamda , Yine de sperm gelmiyor . Boşaldigimi hiss ediyorum amma sperm yok . Doktorum yazdigi ilaçdan dolayi oldugunu , gecici oldugunu soylesede artik 3 gun olmasina ragmen hic sperm gelmiyor . Hala ilacin tesiri devam ediyor mu ?

  • Genital sistemde meni gelişini sağlayan yapılar idrar kanalı içindeki bezler, prostat, seminal vezikül, duktus deferens denilen meni kanalı, epididim ya da testislerden kaynaklı hastalıklara bağlı gelişebilir. Bir üroloji uzmanı ile görüşerek durumunuzu aydınlatıp tedavi görmeniz uygun olur. Aksi takdirde hastalığın süregenleşmesi sonradan daha fazla size rahatsızlık yaşatabilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 41. hocam testislerde kis var sperm gelmiyor yaklaşık 8 ay dır tıkanık hangi ilacı kullanmam gerekiyor testislerin etrafı kaba bir şeyle kaplı ne yapmalıyım ? sıcak su kullanınca geliyor

  • Öncelikle tıkanıklığın sebebinin araştırılması ve bilinmesi gerekir. Bu nedenle rastgele ilaç kullanmadan öncelikle bir ürolog ile görüşmeniz uygun olur. Arada bir geliyor olması da sorunun geçebileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Tedavide gecikmemenizi öneririm.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 42. Hocam merhaba ben 1 ay önce testis kanseri tanısıyla orşiektomi ameliyatı oldum sağ testisi alındı ameliyattan 20 gün sonra boşalmam gayet doğaldı. Sonra bağırsak enfeksiyonu ve tuvaletimi yapamadığım için doktorum debridat verdi onu kullanıyorum. Bunun haricinde skolyozdan dolayı bel ağrısı için yakı bandı, spazben, thermove kullanıyorum. Boşaldığımda meni gelmiyor ama penisi dibinden itibaren sıkarak yukarı çektiğimde meni boşalıyor.

  • Durumunuzu ameliyatınızı yapan doktorunuzla paylaşmanız uygun olacaktır. Çünkü karar vermede ve sebebi belirlemede pek çok faktör önemli. Ameliyat sonrası çıkan patoloji raporunuz ve aldığınız tedaviler bunlardan bazıları. Ya da dilerseniz elinizdeki tüm raporlarla birlikte bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0533-7256280
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Bu tip cerrahiler sonrasında genellikle sinir hasarına bağlı bozukluklar görülmekle birlikte kesin sebebin belirlenmesi gerekir. Çıkacak sonuca göre çaresi olup olmadığı netleşebilir. Dilerseniz 0533-7256280 arayarak iletişime geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Diyabetik hastalıklarda ereksiyon ve boşalma sorunu sık görülen sorunlardandır. Diyabetin süresi, kan şekeri regülasyonu, kullanılan ilaçlar ve insülin kullanımı gibi pek çok durum cinsel sorunların ortaya çıkmasını yahut iyileşme süresini etkilemektedir. Bu nedenle sorun daha fazla büyümeden bir üroloji uzmanı ile görüşmenizi öneririm. Ya da dilerseniz 0533-7256280 arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Alfa bloker grubu ilaçlar prostat düz kaslarını gevşeterek daha çok işemeyi kolaylaştırma amacı ile kullanılmaktadır. Sizde eşlik eden bir başka problem nedeniyle de tercih edilmiş olabilir. Doktorunuzla konuşmanız en uygun olanıdır. Bu grup ilaçların en bilinen yan etkileri boşalma sırasında meni gelmemesi ya da çıkan sıvının az gelmesi şeklindedir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 43. Hocam yüksekten düştüm ve aurd damarımda yırtılma ve omurgamda kırıklar oldu platinle taktılar ve sonuc olarak sag ayagım tutmadı ve kuru boşalma var nedeni ne olabilir

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz