Blog

Kuru Boşalma ve Meni Gelmemesi

Cinsel ilişki veya mastürbasyon sonrası yaşanan boşalma, meninin vücut dışarısına atılması ile karakterize bir durumdur. Normalde erkeklerde cinsel uyarılma sonrasında önce ereksiyon oluşur.

Ereksiyonu takiben cinsel uyarının devam etmesi durumunda meniyi oluşturan sıvılar yavaş yavaş posterior üretra adı verilen prostatın içindeki bölüme dolar.

Bu sıvıların bir kısmını spermler ve prostat salgısı oluştururken daha büyük bir bölümünü ise seminal vezikül adı verilen organdan gelen sıvı oluşturur. Maksimum uyarılma anında ise orgazm ve beraberinde boşalma gerçekleşir.

Boşalma normal erkeklerde antegrade olarak öne doğrudur. Boşalma sırasında bu sıvılara bir miktar da penisin içindeki idrar kanalındaki bezlerden salgılanan sıvılar da karışır ve böylece hep birlikte dışarı atılır.

Ancak bazen cinsel ilişki ya da mastürbasyon sonrası meni gelmeyebilir.

Orgazm olunmasına rağmen meninin vücut dışarısına çıkmaması durumu “kuru boşalma” olarak tanımlanır.

Boşalma hissi sırasında penisten meni sıvısının gelmemesi durumudur. Meni gelmemesi ile ilişkili pek çok tıbbi durum vardır. Bu grup hastalarda sertleşme normaldir. Normal cinsel birliktelikte bulunabilirler. Boşalma hissi ve rahatlama duygusu da yaşarlar. Ancak sorun boşalma sırasında meni sıvısının gelmemesidir.

Kuru boşalma hali geçici ya da kalıcı olabilir. Her zaman ciddi bir sağlık sorununun işareti olmasa da çocuk sahibi olmayı isteyen erkekler için tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi gerekebilir.

Bu yazımda cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi nedenleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Boşalma Sırasında Meni Gelmemesinin Nedenleri

Boşalma sırasında meni gelmemesi üç farklı durum neticesinde kategorize edilebilir:

 1. Meninin gelmemesi ya da meni üretiminde bir sorun olması
 2. Meninin vücut dışarısına atılacağı kanallarda tıkanıklıklar olması
 3. Ejakülat olarak da bilinen meninin mesaneye doğru geriye boşalmasından kaynaklanabilir.

Tüm bu durumlar farklı tedavileri gerektireceği için hepsinin ayrı ayrı ele alınması gerekir. Boşalma sırasında meni gelmemesine neden olabilen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Üreme sistemindeki genetik anomaliler erkeklerin yeterince meni üretememesine neden olarak kuru boşalma sorununu gündeme getirebilir.

Meni Üreten Anatomik Organlardaki Olası Sorunlar

Meniyi oluşturan sıvının çok büyük bir bölümü seminal vezikül denilen erbezlerinden sağlanmaktadır.

Her erkekte normalde iki adet bulunmaktadır.

Doğuştan her iki seminal vezikül gelişmemesi ya da testislerin gelişmemesi gibi durumlarda boşalma sırasında gelen meni miktarı azalabilir ya da boşalma ile birlikte meni hiç gelmeyebilir.

 • Art arda çok sık boşalmak, geçici kuru boşalmaya neden olabilir. Tekrarlayan boşalmalar sonrasında görülen bu durumun birkaç saat içerisinde düzelmesi beklenir.
 • Yüksek tansiyon, prostat büyümesi gibi hastalıklar için kullanılan ilaçlar kuru boşalmaya neden olabilir.
 • Prostat bezinin ve çevresindeki lenf bezlerinin çıkartıldığı radikal prostatektomi veya mesanenin alındığı sistektomi gibi operasyonlar sonrası meni üretilemeyeceği için cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi durumu ile karşılaşılabilir.
 • Erkek üreme sistemindeki tıkanıklıklar nedeniyle meninin dışarıya atılması mümkün olmadığında cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi durumu ortaya çıkabilir.

Meni Üretildikten Sonra Tıkanıklığa Bağlı İdrar Kanalına Atılmasındaki Sorunlar

Testislerden üretilen sperm normalde duktus deferens denilen meni kanalı aracılığı ile prostatın bulunduğu alana, erbezi (seminal vezikül) kanalı ile birleşerek açılır. Bu açılım noktasında doğuştan tıkanıklık olabileceği gibi geçirilmiş ürogenital bir enfeksiyona ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklara bağlı olarak da sonradan bir tıkanıklık meydana gelir.

Bu durum klinikte meni kanalı tıkanıklığına bağlı olarak kuru boşalma şeklinde kendini göstermektedir.

Tedavi altta yatan sebebe bağlıdır.

Doğuştan ya da sonradan meydana gelen darlıkların bir bölümünde cerrahi tedavi bir seçenek olarak durmaktadır.

Cinsel ilişki sonrası meni gelmemesinin bir diğer nedeni de geriye boşalma olarak adlandırılan durumdur. Geriye boşalma sorunu yaşanan erkeklerde meni üretiminde bir sorun yoktur ancak meni idrar kanalından penise doğru ilerlemek yerine mesaneye doğru gider. Bu durum çoğunlukla hastalarda psikolojik olarak bir yetersizlik ya da eksiklik kaygısına yol açar.

Geriye doğru boşalmanın en sık sebeplerinden biri ise prostat büyümesi ya da bir başka deyişle işemeyi kolaylaştıran alfa bloker olarak da isimlendirilen ilaçların kullanılmasıdır.

Alfa blokerler içerisinde özellikle spesifik olarak prostat ve mesane boynunu gevşeten ilaçlar bu etkileri nedeniyle aşırı genişlik oluşturdukları için meninin tamamının ya da önemli bir bölümünün mesane içine geri kaçmasına neden olur.

Öte yandan bir diğer önemli sebep ise prostat ameliyatlarıdır. Kapalı ya da açık cerrahi yöntemler ile gerçekleştirilen prostat ameliyatları sonrasında kalıcı olarak geriye doğru boşalma görülebilmektedir.

Bu nedenle özellikle çocuk sahibi olma beklentisi olan hastalar bu yan etki açısından ameliyat öncesi ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Geriye boşalma ile kuru boşalma birbirleriyle çok karıştırılabilen ancak farklı durumlardır.

Geriye Boşalma ve Kuru Boşalma

Retrogade ejakülasyon olarak da bilinen geriye boşalma, boşalma sırasında mesane boynu kapanmadığında ve sperm mesaneye geri aktığında oluşur.

Normal şartlarda erkeklerin orgazmı sırasında spermler vas deferans adı verilen bir tüpten prostat salgı bezlerine taşınır. Prostat salgı bezlerinden üretilen sıvılarla birleşen spermler meniyi oluşturur.

Mesane boyun kası gerilerek meninin prostattan penis içerisindeki idrar kanalına geçmesini ve mesaneye girmesini engeller. Mesane boyun kası bir şekilde fonksiyonlarını yerine getiremediğinde meni penis yoluyla vücut dışarına atılmaz, mesaneye döner.

Bu durum az önce yukarıda ayrıntılı olarak ifade edildiği gibi genellikle prostat ve mesane ameliyatları mesane boynuna zarar vermesi halinde ya da alfa bloker ilaç kullanımı sonucu görülür. Geriye boşalma sorunu yaşayan erkeklerde cinsel ilişki sonrası meni görülmez ancak mesaneye geri giden ejakülat nedeniyle idrarlarında bulanıklaşma fark edilebilir.

Bu erkekler için meni gelmemesi psikolojik olarak yetersizlik duygusu oluşturabilir. Bir diğer önemli sorun ise bu erkeklerin çocuk sahibi olmada güçlük yaşayabilme olasılığıdır.

Bazı durumlarda önceden yapılacak hazırlıklar sonrasında mesane içine kaçan spermler yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek) işlemi sırasında kullanılsa da kimi durumlarda direk testislerden sperm alınarak tüp bebek yolu ile çocuk sahibi olabilme şansına sahiptirler.

Kuru orgazm tıpta “aspermi” olarak isimlendirilir. Aspermi durumunda ise vücut ya meni üretemez ya da üretilen meni vücut dışarısına atılamaz. Buna karşın erkekte boşalma sırasında tatmin hissi ve rahatlama duygusu vardır.

Bir başka deyişle boşalma hissi var ama dışarı atılan meni yoktur ve herhangi bir sıvı gelmez. Bunun nedeni az önce de ifade ettiğimiz gibi ya üreme sistemindeki tıkanıklıklar ya da meninin üretilmesine engel durumlar olabilir. Kuru boşalma, geriye boşalmadan kaynaklanabilir fakat tek nedeni geriye boşalma değildir.

Cinsel İlişki Sonrası Meni Gelmemesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi çocuk sahibi olmak isteyen erkekler için infertilite nedenleri arasında yer almakla birlikte birçok farklı sağlık sorunu neticesinde de görülebileceğinden, nedenlerinin doğru belirlenmesi için detaylı tetkiklerin yapılması gerekir.

Ürologlar ve Androloglar kuru boşalma sorunu yaşayan hastaların kullandıkları ilaçlar, son dönemde geçirdikleri operasyonlar ve yaşadıkları şikayetlerle ilgili detaylı öykü alırlar.

Kuru boşalma şikayeti başvuran erkeklerde ayrıntılı anamnez alma tedavinin de bir bakıma temelini oluşturur. Bu nedenle kuru boşalma şikayeti ile başvuran erkekler için biraz daha fazla zaman ayrılması ve sorgulanması tanıya yol açan sebebin belirlenmesinde önemlidir.

Daha sonra testisler, rektum ve penis fiziksel olarak muayene edilir. Her iki testisin torbalarda olup olmadığı, testisler arasında boyut ve kıvam farklılıkları, her iki testislerin sertlik dereceleri, varikosel varlığı gibi pek çok sebep açısından araştırılır.

Peniste küçüklük (mikropenis), peniste eğrilik ya da idrar deliğinin normalde bulunması gereken yerinin daha aşağılarında bulunması gibi bir çok sebep açısından fizik muayene yol göstericidir.

Kuru boşalma ve geriye boşalma ayrımına varmak için boşalma sonrası idrar analizine başvurulabilir. İdrarda spermlere rastlanması kuru boşalma ve geriye boşalma ayırt edici tanısı haline gelir. Bu işlem için hasta ve laboratuvar çalışanları önceden ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

Hasta normalde sperm testi verir gibi mastürbasyon yöntemi ile özel sperm testi odasında boşalır ve orgazm duygusu yaşar. Daha sonra idrarını kendisine verilen özel bir kabın içerisine (özellikle de idrarın ilk gelen kısmını) bırakır.

Ardından laboratuvar görevlileri mikroskop altından idrar örneğini inceleyerek sperm varlığını araştırır. Bu yapılan işlem ile idrarda sperm varlığı durumunda geriye boşalma tanısı konulur.

Teşhis için ileri tetkiklere başvurulması da söz konusu olabilir. Bu durumda hastaların genel sağlık durumları, cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi nedenleri doğrultusunda tedavi planlaması yapılır.

Kaynaklar:

 • Management of the dry ejaculate: a systematic review of aspermia and retrograde ejaculation. Mehta A, Sigman M.Fertil Steril. 2015 Nov;104(5):1074-81.
 • Diabetic autonomic neuropathy. Vinik AI, Maser RE, Mitchell BD, Freeman R.Diabetes Care. 2003 May;26(5):1553-79.
 • Treatment of male infertility. Fedder J, Carlsen E, Jørgensen N, Jensen CFS.Ugeskr Laeger. 2021 Nov 29;183(48):V05210402.

Prof. Dr. Ömer Faruk

1996 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında üroloji ihtisasımı tamamladım. İhtisas sonrası FEBU title almaya hak kazandım. İhtisas sonrası laparoskopik cerrahi eğitimi için Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde Prof. Stolzenburg ile birlikte çalıştım. 2011 yılında Doçent oldum. 2017 yılında Ankara Gülhane Üroloji Kliniği Profesörlük kadrosuna atandım detaylı bilgi için hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu